Our Coffee Menu

Cappucino

$4.5

Latte

$4.5

Flat White

$4

Long Black

$4

Mochaccino

$5

Hot Chocolate

$4.5